ÍNDICE
 
Página principal
Acércate
Los clásicos
Los no tan clásicos
Metodología y análisis
Sociología por temas
Relatos sociológicos
Libros
Tus artículos
Recursos
Empleo
Foros
Inclasificables
Buscador
Escribe en el foro
 
 
<<<VOLVER
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA. GRUPOS.

011 Producció agrícola
012 Producció ramadera
013 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
014 Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries
015 Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica, incloses les activitats dels serveis que s'hi relacionen
020 Silvicultura, explotació forestal i activitats dels serveis que s'hi relacionen
050 Pesca, aqüicultura i activitats dels serveis que s'hi relacionen
101 Extracció i aglomeració d'antracita i hulla
102 Extracció i aglomeració de lignit bru
103 Extracció i aglomeració de torba
111 Extracció de petroli brut i de gas natural
112 Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
120 Extracció de minerals d'urani i de tori
131 Extracció de minerals de ferro
132 Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori
141 Extracció de pedra
142 Extracció de sorres i argiles
143 Extracció de minerals per a adobs i productes químics
144 Producció de sal
145 Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics
151 Indústries càrnies
152 Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix
153 Preparació i conservació de fruites i hortalisses
154 Fabricació de greixos i olis (vegetals i animals)
155 Indústries làcties
156 Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis
157 Fabricació de productes per a l'alimentació animal
158 Fabricació d'altres productes alimentaris
159 Elaboració de begudes
160 Indústries del tabac
171 Preparació i filatura de fibres tèxtils
172 Fabricació de teixits tèxtils
173 Acabament de tèxtils
174 Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de vestir
175 Altres indústries tèxtils
176 Fabricació de teixits de punt
177 Fabricació d'articles amb teixits de punt
181 Confecció de peces de vestir de cuir
182 Confecció de peces de vestir amb tèxtils i accessoris
183 Preparació i tenyiment de pells de pelleteria; fabricació d'articles de pelleteria
191 Preparació, adobament i acabament del cuir
192 Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de basteria i talabarderia
193 Fabricació de calçat
201 Serrada i planejament de la fusta; preparació industrial de la fusta
202 Fabricació de fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i altres taulers i plafons
203 Fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
204 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
205 Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria
211 Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
212 Fabricació d'articles de paper i de cartó
221 Edició
222 Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen
223 Reproducció de suports enregistrats
231 Coqueries
232 Refinació de petroli
233 Tractament de combustibles nuclears i residus radioactius
241 Fabricació de productes químics bàsics
242 Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
243 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics
244 Fabricació de productes farmacèutics
245 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
246 Fabricació d'altres productes químics
247 Fabricació de fibres artificials i sintètiques
251 Fabricació de productes de cautxú
252 Fabricació de productes de matèries plàstiques
261 Fabricació de vidre i productes de vidre
262 Fabricació de productes ceràmics no refractaris llevat dels destinats a la construcció; fabricació de productes ceràmics refractaris
263 Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica
264 Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
265 Fabricació de ciment, calç i guix
266 Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment
267 Indústries de la pedra
268 Fabricació de productes minerals no metàl·lics diversos
271 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA)
272 Fabricació de tubs
273 Altres activitats de la transformació del ferro i de l'acer i producció de ferroaliatges no CECA
274 Producció i primera transformació de metalls preciosos i d'altres metalls no fèrrics
275 Fosa de metalls
281 Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció
282 Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall; fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
283 Fabricació de generadors de vapor
284 Forja, estampació, embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
285 Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte d'altri
286 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria
287 Fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles
291 Fabricació de màquines, equips i materials mecànics
292 Fabricació d'altres tipus de maquinària, equips i materials mecànics d'ús general
293 Fabricació de maquinària agrària
294 Fabricació de màquines eines
295 Fabricació de maquinària diversa per a usos específics
296 Fabricació d'armes i municions
297 Fabricació d'aparells domèstics
300 Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
311 Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors
312 Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics
313 Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats
314 Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques
315 Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació
316 Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics
321 Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics
322 Fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió, i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils
323 Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge
331 Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
332 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
333 Fabricació d'equips de control per a processos industrials
334 Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
335 Fabricació de rellotges
341 Fabricació de vehicles de motor
342 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
343 Fabricació de parts, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors
351 Construcció i reparació naval
352 Fabricació de material ferroviari
353 Construcció aeronàutica i espacial
354 Fabricació de motocicletes i bicicletes
355 Fabricació d'altres materials de transport
361 Fabricació de mobles
362 Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria i articles similars
363 Fabricació d'instruments musicals
364 Fabricació d'articles d'esport
365 Fabricació de jocs i joguines
366 Altres indústries manufactureres diverses
371 Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall
372 Reciclatge de rebuigs no metàl·lics
401 Producció i distribució d'energia elèctrica
402 Producció de gas; distribució de combustibles gasosos per conductes urbans, llevat de gasoductes
403 Producció i distribució de vapor i aigua calenta
410 Captació, depuració i distribució d'aigua
451 Preparació d'obres
452 Construcció general d'immobles i obres d'enginyeria civil
453 Instal·lacions d'edificis i obres
454 Acabament d'edificis i obres
455 Lloguer d'equips de construcció o demolició amb operari
501 Venda de vehicles de motor
502 Manteniment i reparació de vehicles de motor
503 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor
504 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus recanvis i accessoris
505 Venda al detall de carburants per a l'automoció
511 Intermediaris del comerç
512 Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries i d'animals vius
513 Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac
514 Comerç a l'engròs de productes de consum, diferents dels alimentaris
515 Comerç a l'engròs de productes no agraris semielaborats, ferralla i productes de rebuig
516 Comerç a l'engròs de maquinària i equips
517 Altres tipus de comerç a l'engròs
521 Comerç al detall en establiments no especialitzats
522 Comerç al detall d'aliments, begudes i tabac en establiments especialitzats
523 Comerç al detall de productes farmacèutics, articles mèdics, bellesa i higiene
524 Altres tipus de comerç al detall d'articles nous en establiments especialitzats
525 Comerç al detall de béns de segona mà, en establiments
526 Comerç al detall fora d'establiments
527 Reparació d'efectes personals i estris domèstics
551 Hotels
552 Càmpings i altres tipus d'allotjament de curta durada
553 Restaurants
554 Establiments de begudes
555 Menjadors col·lectius i provisió de menjars preparats
601 Transport per ferrocarril
602 Altres tipus de transport terrestre
603 Transport per canonada
611 Transport marítim
612 Transport per vies de navegació interiors
621 Transport aeri regular
622 Transport aeri discrecional
623 Transport espacial
631 Manipulació i dipòsit de mercaderies
632 Altres activitats afins al transport
633 Activitats de les agències de viatges, majoristes i detallistes de turisme, i altres activitats d'ajut al sector turístic
634 Organització del transport de mercaderies
641 Activitats postals i de correus
642 Telecomunicacions
651 Mediació monetària
652 Altres tipus de mediació financera
660 Assegurances i plans de pensions, llevat de la Seguretat Social obligatòria
671 Activitats auxiliars de la mediació financera, llevat d'assegurances i plans de pensions
672 Activitats auxiliars d'assegurances i plans de pensions
701 Activitats immobiliàries per compte propi
702 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi
703 Activitats immobiliàries per compte d'altri
711 Lloguer d'automòbils
712 Lloguer d'altres mitjans de transport
713 Lloguer de maquinària i equips
714 Lloguer d'efectes personals i estris domèstics
721 Consulta d'equips informàtics
722 Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics
723 Processament de dades
724 Activitats relacionades amb bases de dades
725 Manteniment i reparació de màquines d'oficina, comptabilitat i equips informàtics
726 Altres activitats relacionades amb la informàtica
731 Recerca i desenvolupament sobre ciències naturals i tècniques
732 Recerca i desenvolupament sobre ciències socials i humanitats
741 Activitats jurídiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal, estudis de mercat i enquestes d'opinió pública; consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial, gestió de societats de cartera
742 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria, i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic
743 Assaigs i anàlisis tècnics
744 Publicitat
745 Selecció i col·locació de personal
746 Serveis d'investigació i de seguretat
747 Activitats industrials de neteja
748 Activitats empresarials diverses
751 Administració pública
752 Prestació pública de serveis a la comunitat en general
753 Seguretat Social obligatòria
801 Ensenyament primari
802 Ensenyament secundari
803 Ensenyament superior
804 Formació permanent i altres activitats d'ensenyament
851 Activitats sanitàries
852 Activitats veterinàries
853 Activitats de serveis socials
900 Activitats de sanejament públic
911 Activitats d'organitzacions empresarials, professionals i patronals
912 Activitats sindicals
913 Activitats associatives diverses
921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo
922 Activitats de ràdio i televisió
923 Altres activitats artístiques i d'espectacles
924 Activitats d'agències de notícies
925 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres institucions culturals
926 Activitats esportives
927 Activitats recreatives diverses
930 Activitats diverses de serveis personals
950 Llars que ocupen personal domèstic
990 Organismes extraterritorials

 

©2001 www.sociologicus.com

Todos los derechos reservados
Optimizada para MSIE 800x600