ÍNDICE
 
Página principal
Acércate
Los clásicos
Los no tan clásicos
Metodología y análisis
Sociología por temas
Relatos sociológicos
Libros
Tus artículos
Recursos
Empleo
Foros
Inclasificables
Buscador
Escribe en el foro
 
 
<<<VOLVER
 

DIVISIÓN CATALANA ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen
02 Silvicultura, explotació forestal i activitats dels serveis que s'hi relacionen
05 Pesca, aqüicultura i activitats dels serveis que s'hi relacionen
10 Extracció i aglomeració d'antracita, hulla, lignit i torba
11 Extracció de petroli brut i de gas natural; activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
12 Extracció de minerals d'urani i de tori
13 Extracció de minerals metàl·lics
14 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
15 Indústries de productes alimentaris i begudes
16 Indústries del tabac
17 Indústries tèxtils
18 Indústries de la confecció i de la pelleteria
19 Preparació, adobament i acabament del cuir; fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de basteria, talabarderia i sabateria
20 Indústries de la fusta i del suro, llevat de mobles; cistelleria i esparteria
21 Indústries del paper
22 Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
23 Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears
24 Indústries químiques
25 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
26 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
27 Metal·lúrgia
28 Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
29 Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
30 Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
31 Fabricació de maquinària i materials elèctrics
32 Fabricació de materials electrònics; fabricació d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions
33 Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
34 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
35 Fabricació d'altres materials de transport
36 Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
37 Reciclatge
40 Producció i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
41 Captació, depuració i distribució d'aigua
45 Construcció
50 Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors; venda al detall de combustible per a vehicles de motor
51 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles de motor i motocicletes
52 Comerç al detall, llevat del comerç de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors; reparació d'efectes personals i estris domèstics
55 Hoteleria
60 Transport terrestre; transport per canonades
61 Transport marítim, de cabotatge i per vies de navegació interiors
62 Transport aeri i espacial
63 Activitats afins al transport; activitats d'agències de viatges
64 Correus i telecomunicacions
65 Mediació financera, llevat d'assegurances i plans de pensions
66 Assegurances i plans de pensions, llevat de la seguretat social obligatòria
67 Activitats auxiliars de la mediació financera
70 Activitats immobiliàries
71 Lloguer de maquinària i equips sense operari, d'efectes personals i estris domèstics
72 Activitats informàtiques
73 Recerca i desenvolupament
74 Altres activitats empresarials
75 Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria
80 Educació
85 Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
90 Activitats de sanejament públic
91 Activitats associatives
92 Activitats recreatives, culturals i esportives
93 Activitats diverses de serveis personals
95 Llars que ocupen personal domèstic
99 Organismes extraterritorials

 

©2001 www.sociologicus.com

Todos los derechos reservados
Optimizada para MSIE 800x600